วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

คำถามประจำหน่วย โดย น.ส.กุลณาถ นันทะนา เลขที่27 ม.5/6

ข้าพเจ้ามีหลักปฎิบัติในการใช้อินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแก่ตนเอง และไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออื่นและสังคม  ดังนี้ 
 1.ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายหรือละเมิด
2.ไม่ใช้คอมพิวเตอร์รบกวนการทำงานของผู้อื่น
3.ไม่เปิดดูข้อมูอมูลในแฟ้มคนอื่นโดยไม่รับอนุญาติ
4.ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจมกรรมข้อมูลข่าวสาร
5.ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎ ระเบียบ กติกา และมารยาทของสังคมเป็นระเบียบ บางเครือข่ายมีบทลงโทษที่ชัดเจน เช่นหากปฏิบัติผิดกฎระเบียบจะถูกคัดชื่อออกจากการเป็นผู้ใช้เครือข่ายได้ 
6.ไม่ไช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ
7.ไม่ควรเขียนข้อความพาดพิงถึงสถาบันของชาติในทางที่ไม่เหมาะสม
8.ไม่ควรสร้างข้อความเท็จเพื่อหลอกลวงคนอื่น
9.ไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรการคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ
10.ไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธ์โดยไม่มีสิทธ์
11.ควรใช้วาจาสุภาพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
12.ควรอ้างอิงแหล่งที่มา
13.ไม่ควรเล่นเกมส์หรือเปิดเพลงดังๆ
14.ไม่นำเอาผลงานของคนอื่นมาเป็นของตน
15.ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจึงมีควรมีคุณธรรม


วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

ในสังคมสารสนเทศที่มีการเปลื่ยนแปลงอย่ารวดเร็ว ความรุ้ความเข้าใจในระบบอินเตอร์เน็ต
กลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนในสมัยนี้ ซึ่งปัจจุบันถ้าจะกล่าวถึงอินเทอร์เน็ต หลายไไคนคงรู้จัก
และเคยใช้บริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต

2.1ความหมายและพัฒนาการอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ต(internet) มาจากคำว่า interconnection network หมายถึง การใช้ประโยชน์
ของระบบเครือข่ายที่นำเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องมาเชื่อมต่อกันโดยผ่านสื่อกลางชนิดใด
ชนิดหนึ่ง เช่น สายโทรศัพท์ ดาวเทียม เป็นต้น เพื่อสื่อสารข้อมูลกัน โดยอินเทอร์เน็ตเป็นการนำ
เครือข่ายขนาดเล็กมาเชื่อมต่อกันจนเป็นเครือข่ายขนากใหญ่ครอบคลุมทั้วโลกโดยมีมาตรฐาน
การรัับส่งข้อมูลระหว่างกันเป็นแบบเดียวกัน ซึ่งคอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายแต่ละเครื่องสามารถ
รับส่งข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้หลากหลายรูปแบบเช่น ตัวอักษร ภาพกราฟิกภาพเคลื่อนไหว
เสียง เป็นต้น อินเตอร์ถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อประมาณ ค.ศ. 1969 โดยหน่วยงานโครงงานวิจัยสูง
(Advanced Research Projects Agenncy:ARPA) ของกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งได้ให้การสนับสนุนงานวิจัยแก่หน่วยงานต่างๆเพื่อทำการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในช่วงแรกนั้นจะรู้จักในนาของ อาร์พาเน็ต (ARPAnet) ซึ่งเริ่มลอสแองเจลิส
ปัจจุบันเครือข่ายอินเทอร์เน็ตถือเป็นเครือข่ายสาธารณะที่เปิดโอกาศให้ทุกคนสามารถเข้าสู่ระบบ
เครือข่ายได้อย่างกว้างขวาง โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรที่ถูกใช้สำหรับการส่งผ่าน
ข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ต่่างๆ
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยถือเป็นเครือข่ายสาธารณะที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าสู่ระบบ
เครือข่ายได้อย่างกว้างขวาง โดยถือได้ว่าเป้นส่วนหนึ่งของทรัพยากรที่ถูกใช้สำหรับการส่งผ่านข้อมูล
ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่จะเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตนั้นจะต้องใช้มาตรฐานของรูปแบบในการการสื่อสาร
จนกระทั่งพ.ศ2530โดยมีการเชื่อมต่อมินิคอมพิวเตอร์ของมหาลัยสงขลานครินทร์

2.2 บริการบนอินเตอร์เน็ต

1. World Wide Web (WWW) เครือข่ายใยแมงมุม
          เป็นการเข้าสู่ระบบข้อมูลอย่างข้อมูลในรูปของ Interactive Multimedia คือ มีทั้งรูปภาพ ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดีโอ อีกทั้งข้อมูลเหล่านี้ยังใช้ระบบที่เรียกว่า hypertext กล่าวคือ จะมีคำสำคัญหรือรูปภาพในข้อมูลนั้นที่จะช่วยให้ท่าน เข้าสู่รายละเอียดที่ลึกและกว้างขวางยิ่งขึ้น คำสำคัญดังกล่าวจะเป็นคำที่เป็นตัวหนา หรือขีดเส้นใต้ เพียง แต่ท่านเลือกกด ที่คำ ที่เป็นตัวหนาหรือขีดเส้นใต้ นั้น ๆ ท่านก็สามารถเข้าสู่ข้อมูลเพิ่มเติมได้ (ข้อมูลเหล่านี้จะมีผู้สร้างขึ้นมาและเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ ต่าง ทั่วโลก)

2. ไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์ (Electronic Mail หรือ E-Mail)

  เป็นบริการหนึ่งบนอินเทอร์เนตที่คนนิยมใช้กันมากคือส่งจดหมายโดยทางคอมพิวเตอร์ถึงผู้ที่มีบัญชีอินเตอร์เน็ต ด้วยกันไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลคนละซีกโลกจดหมายก็จะไปถึงอย่างสะดวกรวดเร็วและง่ายดายโปรแกรมที่ใช้ ได้แก่
Hotmail  , YahooMail , ThaiMail และยังมี Mail ต่าง ๆ ที่ให้บริการอย่างมากมายในปัจจุบัน ตามหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ

3. Search Engine  (บริการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต)
          Search Engine เป็นเว็บไซต์ที่มีเครื่องมือในการที่จะค้นหาเว็บไซต์ต่าง ๆ มาเก็บไว้ในฐานข้อมูลของ     ตัวเองโดยอัตโนมัติ เช่น Google.com หรือ Altavista.com ซึ่งเครื่องมือนี้ มีชื่อเรียกว่า Search Robot     จะทำหน้าที่คอยวิ่งเข้าไปอ่านข้อความจากหน้าเว็บไซต์ ของเว็บต่าง ๆ แล้วนำมาจัดลำดับคำค้นหา (Index)     ที่มีในเว็บไซต์เหล่านั้น เก็บไว้ในฐานข้อมูลของตนเอง เมื่อเราเข้าไปใช้บริการ
กับ Search Engine 

4. Instant Message (บริการสนทนาบนอินเทอร์เน็ต ) 
           Instant Messaging ก็คือการสนทนาทางโทรศัพท์อย่างหนึ่งแต่เป็นในรูปของตัวอักษร     พนักงานในบริษัททั้งขนาดเล็กและใหญ่ต่างใช้ IM เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สำหรับคนอีกจำนวนมาก  IM  คือการสื่อสารสำรองเมื่ออีเมล์มีปัญหาหรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ 

5.Telnet 
        เป็นบริการที่ช่วยให้เราสามารถเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อื่นเสมือนหนึ่งไปนั่งใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของที่นั่น โปรแกรมที่ช่วยให้ท่านใช้บริการนี้ได้คือ โปรแกรม NCSA Telnet เมื่อเปิดโปรแกรมแล้วให้พิมพ์คำสั่ง Telnet ดังในรูปภาพข้างล่างเมื่อท่านใช้คำสั่ง Telnet แล้วให้พิมพ์ที่อยู๋ของแหล่งข้อมูลนั้น ท่านก็จะสามารถเข้าสู่ระบบข้อมูลนั้น ๆ ได้เสมือนท่านไปนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเครื่อง ๆ นั้นเลยทีเดียว ระบบ Telnet
6. FTP (File Transfer Protocol) 
         คือ บริการที่ใช้ในการโอนย้าย file หรือข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หนึ่งไปยังอีกคอมพิวเตอร์หนึ่ง สามารถโอนย้ายข้อมูล เช่น
รูปภาพ , ข้อความ , บทความ , คู่มือ และโปรแกรมต่าง ๆ7. Web board (บริการกระดานข่าวหรือ เวบบอร์ด )
           WebBoard คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่ในลักษณะเป็น กระดานสนทนา เป็นกระดานแจ้งข่าวสาร ข้อมูล     และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน


วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มารู้จักกันหน่อย^^

สวัสดีค้ะ
หนูชื่อนางสาว กุลณาถ นันทะนา ชื่อเล่น อุ้ม อายุ17ปี 
ที่อยู่ หมู่บ้านวโรชา5 บ้านเลขที่66/202 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทปราการ 10560
นิสัย บ้าบอ ขี้เอาแต่ใจ รักเด็ก ขี้เล่น น่ารัก  งี่เง่า 
อาหารที่ชอบ  ข้าวผัดกุนเชียง หมูกะทะ จิ้มจุ่ม ลุยสวน หมูมะนาว เป้นต้น
อาหารที่ไม่ชอบ  ไข่ตุ๋น
ผลไม้ มะม่วง ส้ม ลำไย แคนตาลูป  ลองกอง องุ่น สตอเบอร์รี่
ของที่สะสม ทุกอย่างที่เป็นหมีพู 
งานอดิเรก  ฟังเพลง นอนเล่น ร้องเพง เต้น 
สเป็ก  ชอบผู้ชายเข้ม สูง นิสัย ขอให้รักในสิ่งที่เราเป้น เอาใจใส่ น่ารัก กวนๆๆ 
เพื่อนสนิท  วโรชา ตาลเจริญ น้ำ,  ชุตินันท์ คล้ายสุวรรณ์ แอน